Zapisz się na wydarzenie

Śniadanie biznesowe - Akt o usługach cyfrowych – wyzwania dla polskich przedsiębiorców

Miejsce

G132 Office, przy ul. Grudziądzkiej 132 w Toruniu.

Termin

27 czerwca 2024, 9:00

Zarejestruj się

Status *Powyższa zgoda jest udzielana dobrowolnie i nie jest warunkiem zawarcia umowy, a służy jedynie ułatwieniu przedstawiania Zgłaszającemu informacji handlowych o ofercie TARR S.A. Zgłaszający może w każdej chwili wycofać powyższą zgodę.

Oświadczenia

* — oznacza pola wymagane

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ODNOŚNIE WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TORUŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, KRS 0000066071, NIP 9560015177, REGON 870300040.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 699 55 00 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: sekretariat@tarr.org.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszym wydarzeniu w oparciu o:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest realizacja wydarzenia i rozliczenie otrzymanego dofinansowania/wsparcia publicznego w ramach realizowanego projektu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przekazania innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa do dostępu do danych osobowych.
 4. W przypadku udzielenia zgód Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych szczegółowo w poszczególnych formularzach tych zgód zamieszczonych poniżej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym organy i instytucje kontrolujące projekty dofinansowane z budżetu UE, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji na wydarzenie i Pani/Pan w nim udziału, np. usługi IT, tj. podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim odbywa się ono w oparciu o taką zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się z administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną (email).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie prowadzenia rekrutacji, trwania wydarzenia oraz po jego zakończeniu w okresie wynikającym z obowiązków i uprawnień związanych z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu UE, dla następujących celów:
  • dla celów archiwalnych,
  • dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec administratora,
  • w postępowaniach przed organami ścigania i organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym,
  • w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych.